අපගේ වාසි

අපගේ සමාගම බහු මුද්දර උපකරණ, 20 කට අධික CNC විදුම් යන්ත්‍ර සහ සම්පූර්ණ පරීක්ෂණ උපකරණ සහිත විවිධ ෆ්ලැන්ජ් තහඩු වල වෘත්තීය නිෂ්පාදකයෙකි.අපගේ සමාගම ෆ්ලැන්ජ්, ෆ්ලැන්ජ් හිස්, මුද්දර කොටස් සහ විවිධ විශේෂ හැඩැති මුද්දර උපාංග සඳහා විවිධ ජපන්, ජර්මානු, ඕස්ට්‍රේලියානු, ඇමරිකානු සහ ජාතික ප්‍රමිතීන් නිෂ්පාදනය කරයි.පාරිභෝගික ඇඳීමේ අවශ්‍යතා අනුව අපට විවිධ මුද්දර කොටස් සැකසීමටද හැකිය.

අපගේ පාරිභෝගිකයන්

WBRC
DIElectric
BIOPTICS
කටයුතු
සැණෙළිය
පජාක්
වෘත්තීය නිර්මාණකරු
ECARD